Framtiden för Bergianska trädgården behöver säkras!

Denna viktiga verksamhets framtid är hotad och för att bevara och utveckla Bergianska trädgården behöver nuvarande ägare och intressenter komma överens om en ny plan för Bergianska trädgårdens framtida ägande, skötsel och utveckling.

Ägande och huvudmannaskap för Bergianska trädgården delas för närvarande mellan Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Staten via Statens fastighetsverk (SFV) och Stockholms universitet (SU).

KVA har officiellt deklarerat att man vill lämna ifrån sig ”uppgiften Bergianska trädgården” som KVA haft helt eller delvis efter att Peter Jonas Bergius år 1784 testamenterade sin kvarlåtenskap till KVA. År 2020 sa KVA upp det löpande samarbetsavtalet med SU gällande trädgårdens skötsel till utgången av 2024. KVA har också 2020 försökt sälja delar av Bergianskas mark för student- och forskarbostäder, vilket stoppades. Sommaren 2022 har KVA istället, efter att lantmäteriet godkänt en avstyckning (se bild), avyttrat en fastighet omfattande 20 683 kvm av Bergianska trädgården till privata intressen, Plantagen (se bild).

Fastigheten innanför rödmarkeringen har KVA sålt till Plantagen i juni 2022, bild från Lantmäteriet.

Vänföreningen har förstått att dagens splittrade ägar- och ansvarsförhållanden, med en part (KVA) som tydligt sagt sig vilja avveckla sitt engagemang i Bergianska trädgården, ger problem samt stor osäkerhet inför framtiden. Splittringen med flera olika ansvariga för byggnader, skötsel av markområden, tjänster mm innebär en besvärlig arbetssituation. Att dessutom ekonomin är osäker och otillräcklig hämmar både drift, underhåll och utveckling av Bergianska trädgården.

Stockholms Universitet har tydliga intressen i den botaniska trädgården och har deklarerat en villighet att ta över huvudansvaret även för de delar som inte kan motiveras utifrån universitetsuppdraget om medel ställs till förfogande.

Vänföreningen anser att en sådan ny plan bör baseras på:

 • att ägandet av all mark och samtliga byggnader samlas under EN ägare vilket, om KVA inte är villiga att donera kvarstående ägande i Bergianska, kräver kapital från någon finansiär
 • att skötseln och utvecklingen av Bergianska botaniska trädgården och övrig mark helst bör ha EN huvudansvarig part med botaniskt intresse och kompetens samt närvaro i Bergianska trädgården
 • att den långsiktiga finansieringen av drift och underhåll säkerställs genom offentliga medel eller medel från andra finansiärer eller donatorer med långsiktiga intressen.

Bergianska Trädgårdens Vänner med sina ca 2500 medlemmar uppmanar därför Staten, Stockholmsregionen och Stockholms stad att ta fullt ansvar för att långsiktigt bevara och utveckla huvudstadens enda botaniska trädgård, ett mycket populärt och allt viktigare besöksmål.

Bergianska Trädgårdens Vänner

Utgivningsplan

Sommarbladet 2024

Startdatum: 2 april, 2024

Slutdatum: 3 maj, 2024

Manusstopp 02 april
Till layout 15 april
Till tryckeriet 22  april
Till medlemmarna Vecka 18 (tidigast 29/4)
Bilagor Löklista

 

Höstbladet 2024

Startdatum: 22 juli, 2024

Slutdatum: 19 augusti, 2024

Manusstopp 22 juli
Till layout 5 augusti
Till tryckeriet 12 augusti
Till medlemmarna Vecka 34 (tidigast 19/8)
Bilagor

Vinterbladet 2024

Startdatum: 7 oktober, 2024

Slutdatum: 8 november, 2024

Manusstopp 07 oktober
Till layout 21 oktober
Till tryckeriet 28  oktober
Till medlemmarna Vecka 44 (tidigast 4/11)
Bilagor inbetalningskort
frölista

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ny datalag den 25 maj 2018 ….

då ersätts vår gamla PUL, personuppgiftslagen, av en ny datalag, Dataskyddsförordningen (GDPR) . Den kommer att gälla som lag i alla EU:s medlemsländer och berör alla datoriserade former av personuppgifter. I dagens digitaliserade samhälle bör denna lag vara av intresse för alla och envar, särskilt som att en uttalad avsikt är att stärka den enskildes rättigheter. Dit hör att man ovillkorligen skall upplysas om var, hur och vilka uppgifter som lagras om en.

Datainspektionen har på sin hemsida pedagogiskt försökt klargöra vad de 99 artiklarna och 173 beaktandesatserna (skälen) innebär. De har också en avdelning med frågor och svar, där man får klarhet i vad som gäller i olika fall, t.ex. för ideella föreningars, dvs. för  BTV:s vidkommande.

Där sägs att en ideell förening får ”registrera uppgifter om namn, adress, telefonnummer, förtroendeposter och andra liknande uppgifter som behövs för föreningens administration. I en förening kan det också vara nödvändigt att registrera vilka medlemmar som deltar i olika aktiviteter som föreningen arrangerar ”. Det står också att den skall informera medlemmarna om vilka uppgifter som registreras och hur de kommer att användas.

BTV:s medlemsregister håller sig helt inom lagens ramar. Inga personuppgifter förekommer utöver namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser och noteringar om betald medlemsavgift. Utanför styrelsen har endast tryckeriet som trycker och skickar ut medlemsbladet tillfällig tillgång till registret. Det bör påpekas att en ideell förening inte har skyldighet att på begäran lämna ut medlemsförteckningen till någon – medlem eller ej  –  och får inte heller göra det utan vars och ens samtycke.

Intresserade hänvisas till Datainspektionens hemsida,  se särskilt sektionen /fragor-och-svar/personuppgiftslagen/ , Ideella föreningar.

/Birgitta Lindencrona

 

Redaktionen för medlemsbladet

Redaktör för medlemsbladet: Chris Druid

Grafisk form: Anna Klint

Redaktionen består idag (2023) av
Chris Druid, Birgitta Lindencrona, Ann Franzén, Eva Rönnblom, Marina Rydberg, Mats Robertsson  och Eva Valenta

Nästa redaktionsmöte:

Redaktionsmöte – Höstbladet 2024

Datum: 15 maj, 2024

Tid: 13.00

Plats: Gamla Orangeriet

Planering  för Höstbladet 2024..

Manusstopp 22 juli
Till layout 5 augusti

Redaktionsmöte – Vinterbladet 2024

Datum: 11 september, 2024

Tid: 13.00

Plats: Gamla Orangeriet

Planering för Vinterbladet 2024.

Manusstopp 07 oktober
Till layout 21 oktober
Bilagor inbetalningskort
frölista

Redaktionsmöte – Vårbladet

Datum: 13 november, 2024

Tid: 13.00

Plats: Gamla Orangeriet

Planering inför Vårbladet 2025.

Manusstopp: runt 2025-01-03

Stadgar

Stadgar för Bergianska Trädgårdens Vänner
(fastställda vid årsmötet 1993-06-03, reviderade 2006-05-29, reviderade 2022-05-30))

1 §

Föreningens namn är Bergianska Trädgårdens Vänner.

Föreningens ändamål är

–                att främja Bergianska trädgården och dess verksamhet

–                att stödja utveckling och forskning vid trädgården samt

–                att verka för kunskapsförmedling och folkbildning inom verksamhetsområdet

2 §

Var och en som vill verka för föreningens målsättning kan bli medlem.

Varje medlem har en röst vid årsmötet och vid extra föreningsmöte. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.

En medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden mot föreningen eller som på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas.

3 §

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra föreningsmöte och styrelsen.

4 §

Årsmöte ska hållas senast den 15 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska sändas ut till samtliga medlemmar minst två veckor före mötet.

Följande ärenden ska behandlas vid årsmötet.

 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare.
 2. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt beslut om disposition av tillgängliga medel.
 3. Föredragning av revisionsberättelsen.
 4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning av föreningens angelägenheter under det föregående verksamhetsåret.
 5. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
 6. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för tiden fram till nästa årsmöte.
 7. Val av tre ledamöter i valberedningen för tiden fram till nästa årsmöte.
 8. Beslut om medlemsavgifter för nästa verksamhetsår.
 9. Behandling av inkomna motioner.

5 §

Extra föreningsmöte kan sammankallas av styrelsen. Om minst fem procent av medlemmarna begär det skall styrelsen inom en månad sammankalla ett extra föreningsmöte. Vid ett sådant föreningsmöte får endast ärenden som tagits upp i kallelsen behandlas.

6 §

Styrelsen består av tio ledamöter inklusive ordföranden. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. En representant för trädgården har närvaro- och yttranderätt i styrelsen.

Ordföranden väljs på ett år, övriga styrelseledamöternas mandatperioder är två år. Fyra ledamöter väljs jämna år och fem ledamöter väljs udda år.

Styrelsen är beslutför då minst fem ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel röstövervikt, ordföranden har utslagsröst. Om någon ledamot avgår före utgången av sin mandatperiod behöver man inte anordna fyllnadsval. Styrelsen kan till sig adjungera ytterligare medlemmar. Sådan ledamot har inte rösträtt i styrelsen.

Föreningens firma tecknas av styrelseordföranden och en styrelseledamot i förening. Styrelsen får ge en styrelseledamot fullmakt att ensam teckna föreningens firma. En sådan fullmakt får inte omfatta längre tid än ett räkenskapsår.

7 §

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsen ska lämna sin verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret till revisorerna senast den 1 april påföljande år. Revisorerna ska avge berättelse över sin granskning till styrelsen senast den 30 april.

Motioner som ska behandlas vid årsmötet ska lämnas till styrelsen senast den 30 april.

8 §

Ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen förutsätter samstämmiga beslut av två på varandra följande årsmöten eller av ett årsmöte och ett extra föreningsmöte som äger rum minst fyra veckor efter årsmötet. Ett förslag om stadgeändring eller om föreningens upplösning ska sändas ut tillsammans med kallelsen till årsmötet eller det extra föreningsmötet.

9 §

Om föreningen upphör ska dess egendom tillfalla Bergianska trädgården.

Ditt medlemskap

Vänföreningen bildades våren 1993 för att främja och stödja verksamheten i Bergianska trädgården. Det gör vi genom ekonomiskt stöd och aktiva insatser.  Vi har under åren som gått vuxit till över 2500 medlemmar.

Länk till hemsidan för Bergianska trädgården

Som medlem i Vänföreningen ger du ett betydande stöd till trädgårdens utveckling och bevarande.
Ditt medlemskap ger Vänföreningen möjlighet att skänka bidrag till pågående trädgårdsprojekt eller för inköp av t ex soffor och bänkar, skyltar eller akuta behov av utrustning till verksamheten.
Vänföreningen har under senare år haft trädgårdens trädprojekt som första prioritet och kunnat bidra med avsevärda belopp. Trädprojektet innebär föryngring och framtida vård av trädgårdens trädbestånd.

Ditt medlemskap ger dig många trevliga fördelar:

 • Regelbundna föredrag om växter, trädgård och hortikultur, samt trädgårdsvisningar, utflykter och resor.
 • Vårt medlemsblad når dig fyra gånger om året med vackra bilder, intressanta artiklar och Vänföreningens aktuella program.
 • Årligen kan du till medlemspris köpa annorlunda och spännande lökar och frön, utvalda av Vänföreningens lök– och frö-grupper.
 • Du är välkommen att hjälpa till vid utställningar i trädgården.
 • Fritt inträde i Edvard Andersons medelhavsväxthus och Victoriahuset under ordinarie öppettider.
 • 10 % rabatt vid inköp av böcker och presenter i butiken i Edvard Andersons växthus.
 • 10% rabatt på Plantagen / Frescati (nytt fr.o.m. hösten 2018).

Har du lust är du varmt välkommen att vara med i våra grupper för lök- och fröval! (se resp. grupp och tag kontakt med gruppansvarig)

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I BERGIANSKA TRÄDGÅRDENS VÄNNER!

Årsavgiften för kalenderår  2024 är 270:-/person, 390:- för par med samma adress .

 

Foto: Willi Reichhold

 

Bli medlem

Vi ser fram emot ditt medlemskap. Medlemskapet för år 2024 kostar

 • 270 kronor för en person och
 • 390 kronor för par med samma adress

Du kan betala till vårt pg konto 206 01-1 eller med Swish till 123 232 65 85.

Enskild medlem Par med samma adress

Betalar du till pg konto, får vi din postadress från banken, men ange gärna din e-postadress. Betalar du med Swish, måste du ange din postadress i meddelandefältet.

Vill du skänka medlemskap till en vän, ange den nya medlemmens namn och postadress och meddela oss gärna på medlem@bergianskavanner.se 

Medlemskapet gäller under ett kalenderår (för ny medlem gäller medlemskapet inbetalt efter 1 november – t.o.m. följande kalenderår).

Medlemskortet skickas till alla medlemmar med Vårbladet. Nytillkomna medlemmar under året får medlemskortet så fort som möjligt av vår administratör. Det tar minst en vecka men oftast längre tid innan du har medlemskorten i din brevlåda.  Medlemskortet giltighetstid framgår på själva kortet.