Utgivningsplan

Höstbladet 2022

Startdatum: 3 juli, 2022

Slutdatum: 22 augusti, 2022

Manusstopp 31 juli
Till layout 7 augusti
Till tryckeriet 15 augusti
Till medlemmarna Vecka 33
Bilagor

Vinterbladet 2022

Startdatum: 16 oktober, 2022

Slutdatum: 7 november, 2022

Manusstopp 16 oktober
Till layout 24 oktober
Till tryckeriet 31 oktober
Till medlemmarna Vecka 44
Bilagor inbetalningskort
frölista

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ny datalag den 25 maj 2018 ….

då ersätts vår gamla PUL, personuppgiftslagen, av en ny datalag, Dataskyddsförordningen (GDPR) . Den kommer att gälla som lag i alla EU:s medlemsländer och berör alla datoriserade former av personuppgifter. I dagens digitaliserade samhälle bör denna lag vara av intresse för alla och envar, särskilt som att en uttalad avsikt är att stärka den enskildes rättigheter. Dit hör att man ovillkorligen skall upplysas om var, hur och vilka uppgifter som lagras om en.

Datainspektionen har på sin hemsida pedagogiskt försökt klargöra vad de 99 artiklarna och 173 beaktandesatserna (skälen) innebär. De har också en avdelning med frågor och svar, där man får klarhet i vad som gäller i olika fall, t.ex. för ideella föreningars, dvs. för  BTV:s vidkommande.

Där sägs att en ideell förening får ”registrera uppgifter om namn, adress, telefonnummer, förtroendeposter och andra liknande uppgifter som behövs för föreningens administration. I en förening kan det också vara nödvändigt att registrera vilka medlemmar som deltar i olika aktiviteter som föreningen arrangerar ”. Det står också att den skall informera medlemmarna om vilka uppgifter som registreras och hur de kommer att användas.

BTV:s medlemsregister håller sig helt inom lagens ramar. Inga personuppgifter förekommer utöver namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser och noteringar om betald medlemsavgift. Utanför styrelsen har endast tryckeriet som trycker och skickar ut medlemsbladet tillfällig tillgång till registret. Det bör påpekas att en ideell förening inte har skyldighet att på begäran lämna ut medlemsförteckningen till någon – medlem eller ej  –  och får inte heller göra det utan vars och ens samtycke.

Intresserade hänvisas till Datainspektionens hemsida,  se särskilt sektionen /fragor-och-svar/personuppgiftslagen/ , Ideella föreningar.

/Birgitta Lindencrona

 

Redaktionen för medlemsbladet

Redaktör för medlemsbladet: Kerstin Wennerström

Grafisk form: Anna Klint

Redaktionen består idag (2022) av
Birgitta Lindencrona, Ann Franzén, Eva Rönnblom, Marina Rydberg, Mats Robertsson  och Eva Valenta

Nästa redaktionsmöte:

Redaktionsmöte – Vinterbladet

Datum: 24 augusti, 2022

Tid: 16.00 - 17.30

Plats: Institutionsbyggnaden

Planering för Vinterbladet 2022.

Stadgar

Stadgar för Bergianska Trädgårdens Vänner
(fastställda vid årsmötet 1993-06-03, reviderade 2006-05-29)

1 §

Föreningens namn är Bergianska Trädgårdens Vänner.

Föreningens ändamål är

–                att främja Bergianska trädgården och dess verksamhet

–                att stödja utveckling och forskning vid trädgården samt

–                att verka för kunskapsförmedling och folkbildning inom verksamhetsområdet

2 §

Var och en som vill verka för föreningens målsättning kan bli medlem.

Varje medlem har en röst vid årsmötet och vid extra föreningsmöte. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.

En medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden mot föreningen eller som på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas.

3 §

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra föreningsmöte och styrelsen.

4 §

Årsmöte ska hållas senast den 15 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska sändas ut till samtliga medlemmar minst två veckor före mötet.

Följande ärenden ska behandlas vid årsmötet.

 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare.
 2. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt beslut om disposition av tillgängliga medel.
 3. Föredragning av revisionsberättelsen.
 4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning av föreningens angelägenheter under det föregående verksamhetsåret.
 5. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 6. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för tiden fram till nästa årsmöte.
 7. Val av tre ledamöter i valberedningen för tiden fram till nästa årsmöte.
 8. Beslut om medlemsavgifter för nästa verksamhetsår.
 9. Behandling av inkomna motioner.

5 §

Extra föreningsmöte kan sammankallas av styrelsen. Om minst fem procent av medlemmarna begär det skall styrelsen inom en månad sammankalla ett extra föreningsmöte. Vid ett sådant föreningsmöte får endast ärenden som tagits upp i kallelsen behandlas.

6 §

Styrelsen består av ordföranden, sex andra ledamöter och tre suppleanter. Professor Bergianus har närvaro- och yttranderätt i styrelsen.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs på två år. Mandattiderna bestäms så att jämna år avgår tre ledamöter och två suppleanter och udda år avgår fyra ledamöter och en suppleant.

Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter eller suppleanter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Ordföranden har utslagsröst.

Föreningens firma tecknas av styrelseordföranden och en styrelseledamot i förening. Styrelsen får ge en styrelseledamot fullmakt att ensam teckna föreningens firma. En sådan fullmakt får inte omfatta längre tid än ett räkenskapsår.

7 §

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsen ska lämna sin verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret till revisorerna senast den 1 april påföljande år. Revisorerna ska avge berättelse över sin granskning till styrelsen senast den 30 april.

Motioner som ska behandlas vid årsmötet ska lämnas till styrelsen senast den 30 april.

8 §

Ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen förutsätter samstämmiga beslut av två på varandra följande årsmöten eller av ett årsmöte och ett extra föreningsmöte som äger rum minst fyra veckor efter årsmötet. Ett förslag om stadgeändring eller om föreningens upplösning ska sändas ut tillsammans med kallelsen till årsmötet eller det extra föreningsmötet.

9 §

Om föreningen upphör ska dess egendom tillfalla Bergianska trädgården.

Ditt medlemskap

Vänföreningen bildades våren 1993 för att främja och stödja verksamheten i Bergianska trädgården. Det gör vi genom ekonomiskt stöd och aktiva insatser.  Vi har under åren som gått vuxit till över 2500 medlemmar.

Länk till hemsidan för Bergianska trädgården

Som medlem i Vänföreningen ger du ett betydande stöd till trädgårdens utveckling och bevarande.
Ditt medlemskap ger Vänföreningen möjlighet att skänka bidrag till pågående trädgårdsprojekt eller för inköp av t ex soffor och bänkar, skyltar eller akuta behov av utrustning till verksamheten.
Vänföreningen har under senare år haft trädgårdens trädprojekt som första prioritet och kunnat bidra med avsevärda belopp. Trädprojektet innebär föryngring och framtida vård av trädgårdens trädbestånd.

Ditt medlemskap ger dig många trevliga fördelar:

 • Regelbundna föredrag om växter, trädgård och hortikultur, samt trädgårdsvisningar, utflykter och resor.
 • Vårt medlemsblad når dig fyra gånger om året med vackra bilder, intressanta artiklar och Vänföreningens aktuella program.
 • Årligen kan du till medlemspris köpa annorlunda och spännande lökar och frön, utvalda av Vänföreningens lök– och frö-grupper.
 • Du är välkommen att hjälpa till vid utställningar i trädgården.
 • Fritt inträde i Edvard Andersons medelhavsväxthus och Victoriahuset under ordinarie öppettider.
 • 10 % rabatt vid inköp av böcker och presenter i butiken i Edvard Andersons växthus.
 • 10 % rabatt vid köp över 500 kronor i Grindstugans butik.
 • 10% rabatt på Plantagen / Frescati (nytt fr.o.m. hösten 2018).

Har du lust är du varmt välkommen att vara med i våra grupper för lök- och fröval! (se resp. grupp och tag kontakt med gruppansvarig)

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I BERGIANSKA TRÄDGÅRDENS VÄNNER!

Årsavgiften för kalenderår  2022 är 240:-/person, 360:- för par med samma adress .

Vill du läsa mer om hur du eller ditt företag kan stödja trädgården läs mer på http://www.bergianska.se/om-oss/stod-bergianska-tradgarden

Foto: Willi Reichhold

 

Bli medlem

Vi ser fram emot ditt medlemskap. Medlemskapet för år 2022 kostar

 • 240 kronor för en person och
 • 360 kronor för par med samma adress

Du kan betala till vårt pg konto 206 01-1 eller med Swish till 123 232 65 85.

Betalar du till pg konto, får vi din postadress från banken, men ange gärna din e-postadress. Betalar du med Swish, måste du ange din adress i meddelandefältet.

240 kronor – enskild medlem

360 kronor – Par med samma adress

Vill du skänka medlemskap till en vän, ange den nya medlemmens namn och postadress och meddela oss gärna på medlem@bergianskavanner.se 

Medlemskapet gäller under ett kalenderår (för ny medlem gäller medlemskapet inbetalt efter 1 november – t.o.m. följande kalenderår).

Medlemskortet skickas till alla medlemmar med Vårbladet. Nytillkomna medlemmar under året får medlemskortet så fort som möjligt av vår administratör. Det tar minst en vecka men oftast längre tid innan du har medlemskorten i din brevlåda.  Medlemskortet giltighetstid framgår på själva kortet.