Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ny datalag den 25 maj 2018 ….

då ersätts vår gamla PUL, personuppgiftslagen, av en ny datalag, Dataskyddsförordningen (GDPR) . Den kommer att gälla som lag i alla EU:s medlemsländer och berör alla datoriserade former av personuppgifter. I dagens digitaliserade samhälle bör denna lag vara av intresse för alla och envar, särskilt som att en uttalad avsikt är att stärka den enskildes rättigheter. Dit hör att man ovillkorligen skall upplysas om var, hur och vilka uppgifter som lagras om en.

Datainspektionen har på sin hemsida pedagogiskt försökt klargöra vad de 99 artiklarna och 173 beaktandesatserna (skälen) innebär. De har också en avdelning med frågor och svar, där man får klarhet i vad som gäller i olika fall, t.ex. för ideella föreningars, dvs. för  BTV:s vidkommande.

Där sägs att en ideell förening får ”registrera uppgifter om namn, adress, telefonnummer, förtroendeposter och andra liknande uppgifter som behövs för föreningens administration. I en förening kan det också vara nödvändigt att registrera vilka medlemmar som deltar i olika aktiviteter som föreningen arrangerar ”. Det står också att den skall informera medlemmarna om vilka uppgifter som registreras och hur de kommer att användas.

BTV:s medlemsregister håller sig helt inom lagens ramar. Inga personuppgifter förekommer utöver namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser och noteringar om betald medlemsavgift. Utanför styrelsen har endast tryckeriet som trycker och skickar ut medlemsbladet tillfällig tillgång till registret. Det bör påpekas att en ideell förening inte har skyldighet att på begäran lämna ut medlemsförteckningen till någon – medlem eller ej  –  och får inte heller göra det utan vars och ens samtycke.

Intresserade hänvisas till Datainspektionens hemsida,  se särskilt sektionen /fragor-och-svar/personuppgiftslagen/ , Ideella föreningar.

/Birgitta Lindencrona