Stadgar

Stadgar för Bergianska Trädgårdens Vänner
(fastställda vid årsmötet 1993-06-03, reviderade 2006-05-29, reviderade 2022-05-30))

1 §

Föreningens namn är Bergianska Trädgårdens Vänner.

Föreningens ändamål är

–                att främja Bergianska trädgården och dess verksamhet

–                att stödja utveckling och forskning vid trädgården samt

–                att verka för kunskapsförmedling och folkbildning inom verksamhetsområdet

2 §

Var och en som vill verka för föreningens målsättning kan bli medlem.

Varje medlem har en röst vid årsmötet och vid extra föreningsmöte. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.

En medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden mot föreningen eller som på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas.

3 §

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra föreningsmöte och styrelsen.

4 §

Årsmöte ska hållas senast den 15 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska sändas ut till samtliga medlemmar minst två veckor före mötet.

Följande ärenden ska behandlas vid årsmötet.

  1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare.
  2. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt beslut om disposition av tillgängliga medel.
  3. Föredragning av revisionsberättelsen.
  4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning av föreningens angelägenheter under det föregående verksamhetsåret.
  5. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
  6. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för tiden fram till nästa årsmöte.
  7. Val av tre ledamöter i valberedningen för tiden fram till nästa årsmöte.
  8. Beslut om medlemsavgifter för nästa verksamhetsår.
  9. Behandling av inkomna motioner.

5 §

Extra föreningsmöte kan sammankallas av styrelsen. Om minst fem procent av medlemmarna begär det skall styrelsen inom en månad sammankalla ett extra föreningsmöte. Vid ett sådant föreningsmöte får endast ärenden som tagits upp i kallelsen behandlas.

6 §

Styrelsen består av tio ledamöter inklusive ordföranden. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. En representant för trädgården har närvaro- och yttranderätt i styrelsen.

Ordföranden väljs på ett år, övriga styrelseledamöternas mandatperioder är två år. Fyra ledamöter väljs jämna år och fem ledamöter väljs udda år.

Styrelsen är beslutför då minst fem ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel röstövervikt, ordföranden har utslagsröst. Om någon ledamot avgår före utgången av sin mandatperiod behöver man inte anordna fyllnadsval. Styrelsen kan till sig adjungera ytterligare medlemmar. Sådan ledamot har inte rösträtt i styrelsen.

Föreningens firma tecknas av styrelseordföranden och en styrelseledamot i förening. Styrelsen får ge en styrelseledamot fullmakt att ensam teckna föreningens firma. En sådan fullmakt får inte omfatta längre tid än ett räkenskapsår.

7 §

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsen ska lämna sin verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret till revisorerna senast den 1 april påföljande år. Revisorerna ska avge berättelse över sin granskning till styrelsen senast den 30 april.

Motioner som ska behandlas vid årsmötet ska lämnas till styrelsen senast den 30 april.

8 §

Ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen förutsätter samstämmiga beslut av två på varandra följande årsmöten eller av ett årsmöte och ett extra föreningsmöte som äger rum minst fyra veckor efter årsmötet. Ett förslag om stadgeändring eller om föreningens upplösning ska sändas ut tillsammans med kallelsen till årsmötet eller det extra föreningsmötet.

9 §

Om föreningen upphör ska dess egendom tillfalla Bergianska trädgården.