Framtiden för Bergianska trädgården behöver säkras!

Denna viktiga verksamhets framtid är hotad och för att bevara och utveckla Bergianska trädgården behöver nuvarande ägare och intressenter komma överens om en ny plan för Bergianska trädgårdens framtida ägande, skötsel och utveckling.

Ägande och huvudmannaskap för Bergianska trädgården delas för närvarande mellan Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Staten via Statens fastighetsverk (SFV) och Stockholms universitet (SU).

KVA har officiellt deklarerat att man vill lämna ifrån sig ”uppgiften Bergianska trädgården” som KVA haft helt eller delvis efter att Peter Jonas Bergius år 1784 testamenterade sin kvarlåtenskap till KVA. År 2020 sa KVA upp det löpande samarbetsavtalet med SU gällande trädgårdens skötsel till utgången av 2024. KVA har också 2020 försökt sälja delar av Bergianskas mark för student- och forskarbostäder, vilket stoppades. Sommaren 2022 har KVA istället, efter att lantmäteriet godkänt en avstyckning (se bild), avyttrat en fastighet omfattande 20 683 kvm av Bergianska trädgården till privata intressen, Plantagen (se bild).

Fastigheten innanför rödmarkeringen har KVA sålt till Plantagen i juni 2022, bild från Lantmäteriet.

Vänföreningen har förstått att dagens splittrade ägar- och ansvarsförhållanden, med en part (KVA) som tydligt sagt sig vilja avveckla sitt engagemang i Bergianska trädgården, ger problem samt stor osäkerhet inför framtiden. Splittringen med flera olika ansvariga för byggnader, skötsel av markområden, tjänster mm innebär en besvärlig arbetssituation. Att dessutom ekonomin är osäker och otillräcklig hämmar både drift, underhåll och utveckling av Bergianska trädgården.

Stockholms Universitet har tydliga intressen i den botaniska trädgården och har deklarerat en villighet att ta över huvudansvaret även för de delar som inte kan motiveras utifrån universitetsuppdraget om medel ställs till förfogande.

Vänföreningen anser att en sådan ny plan bör baseras på:

  • att ägandet av all mark och samtliga byggnader samlas under EN ägare vilket, om KVA inte är villiga att donera kvarstående ägande i Bergianska, kräver kapital från någon finansiär
  • att skötseln och utvecklingen av Bergianska botaniska trädgården och övrig mark helst bör ha EN huvudansvarig part med botaniskt intresse och kompetens samt närvaro i Bergianska trädgården
  • att den långsiktiga finansieringen av drift och underhåll säkerställs genom offentliga medel eller medel från andra finansiärer eller donatorer med långsiktiga intressen.

Bergianska Trädgårdens Vänner med sina ca 2500 medlemmar uppmanar därför Staten, Stockholmsregionen och Stockholms stad att ta fullt ansvar för att långsiktigt bevara och utveckla huvudstadens enda botaniska trädgård, ett mycket populärt och allt viktigare besöksmål.

Bergianska Trädgårdens Vänner