Bergianska trädgården – delat ägande och komplicerade ansvarsförhållanden ger problem (2)

I sommarbladets artikel med samma rubrik som ovan redovisades att Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Svenska bostäder meddelade att ”några lägenheter för studenter eller gästforskare blir det inte på platsen”, d.v.s. på den del av Bergianska trädgården som nu formellt ägs av KVA, huvudman och förvaltare av Bergianska stiftelsen. Bra att KVA:s och Svenska Bostäders mycket okänsliga byggplaner blev stoppade!

Det delade ägandet mellan Bergianska stiftelsen/KVA och staten/Stockholms universitet (SU) har sitt ursprung i att förutsättningarna för Bergianska trädgården förändrats då trädgårdsskolan fick för få elever och växtförsäljningen från egna odlingar blev olönsam. Staten gick därför vid årsskiftet 1969/1970 in och övertog stora delar av Bergianska trädgården, enligt uppgift för att stötta Bergianska stiftelsens/KVA:s ekonomi. Både trädgårdsskolan och växtförsäljningen ingick i villkoren för Bergius donation till KVA och därför har testamentet permuterats (villkoren ändrats) av staten/Kammarkollegiet så att dessa skyldigheter har tagits bort.

Enligt länsstyrelsen, tillsynsmyndighet för stiftelser, kvarstår nu endast ett litet och inte särskilt publikt ändamål för Bergianska stiftelsen/KVA: ”Avkastningen av fonden skall, sedan årligen minst 1/10 därav lagts till kapitalet, användas för att upprätthålla den bergianska professuren med den forskning som under ledning av professurens innehavare utövas vid stiftelsens botaniska institution.” Att ändamålet reducerats så kraftigt framstår som ett myndighetsmisstag i relation till idag gällande stiftelselag som föreskriver att: ”Vid ändring av föreskrifter om stiftelsens ändamål ska vad som kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt möjligt”, något vänföreningen inte finner har skett med nuvarande skrivning av Bergianska stiftelsens ändamål.

I idag kan ändå sägas att trädgårdsskolan (”…schola för horticulturen i riket, i synnerhet studium botanicum…”) övergått i universitetsutbildningar  och att växtförsäljningen nu upprätthålles av Plantagen som arrenderar del av Bergianska trädgårdens mark av Bergianska stiftelsen/KVA.

Bergianska vänföreningen utgår från att de nu ansvariga ägarna (staten/SU och Bergianska stiftelsen/KVA) trots det uppsplittrade ägandet och skötselansvaret av mark och byggnader, utan dröjsmål, ser till att Bergianska trädgården får en betryggande och långsiktigt god ekonomi, och en sammanhållen och enig ledning och drift. Detta så att vår huvudstads unika botaniska trädgård i sin helhet kan bevaras och vidareutvecklas positivt (utan olämpliga och främmande inslag) till glädje för både dess kompetenta personal och dess många besökare. I Bergianska trädgården har Stockholm förutom ett naturskönt rekreationsområde som betyder mycket för sina många besökare ett unikt botaniskt och hortikulturellt arv och en utomordentligt kunnig och i alla avseenden kompetent och hängiven personal. Att förvalta detta är ett förtroende, att förvanska och förslösa detta är ett brott mot nutida och kommande generationer.

Styrelsen för Bergianska Trädgårdens Vänner/Mats Robertsson och Birgitta Lindencrona

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *