Bergianska trädgården – delat ägande och komplicerade ansvarsförhållanden ger problem (2)

I sommarbladets artikel med samma rubrik som ovan redovisades att Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Svenska bostäder meddelade att ”några lägenheter för studenter eller gästforskare blir det inte på platsen”, d.v.s. på den del av Bergianska trädgården som nu formellt ägs av KVA, huvudman och förvaltare av Bergianska stiftelsen. Bra att KVA:s och Svenska Bostäders mycket okänsliga byggplaner blev stoppade!

Det delade ägandet mellan Bergianska stiftelsen/KVA och staten/Stockholms universitet (SU) har sitt ursprung i att förutsättningarna för Bergianska trädgården förändrats då trädgårdsskolan fick för få elever och växtförsäljningen från egna odlingar blev olönsam. Staten gick därför vid årsskiftet 1969/1970 in och övertog stora delar av Bergianska trädgården, enligt uppgift för att stötta Bergianska stiftelsens/KVA:s ekonomi. Både trädgårdsskolan och växtförsäljningen ingick i villkoren för Bergius donation till KVA och därför har testamentet permuterats (villkoren ändrats) av staten/Kammarkollegiet så att dessa skyldigheter har tagits bort.

Enligt länsstyrelsen, tillsynsmyndighet för stiftelser, kvarstår nu endast ett litet och inte särskilt publikt ändamål för Bergianska stiftelsen/KVA: ”Avkastningen av fonden skall, sedan årligen minst 1/10 därav lagts till kapitalet, användas för att upprätthålla den bergianska professuren med den forskning som under ledning av professurens innehavare utövas vid stiftelsens botaniska institution.” Att ändamålet reducerats så kraftigt framstår som ett myndighetsmisstag i relation till idag gällande stiftelselag som föreskriver att: ”Vid ändring av föreskrifter om stiftelsens ändamål ska vad som kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt möjligt”, något vänföreningen inte finner har skett med nuvarande skrivning av Bergianska stiftelsens ändamål.

I idag kan ändå sägas att trädgårdsskolan (”…schola för horticulturen i riket, i synnerhet studium botanicum…”) övergått i universitetsutbildningar  och att växtförsäljningen nu upprätthålles av Plantagen som arrenderar del av Bergianska trädgårdens mark av Bergianska stiftelsen/KVA.

Bergianska vänföreningen utgår från att de nu ansvariga ägarna (staten/SU och Bergianska stiftelsen/KVA) trots det uppsplittrade ägandet och skötselansvaret av mark och byggnader, utan dröjsmål, ser till att Bergianska trädgården får en betryggande och långsiktigt god ekonomi, och en sammanhållen och enig ledning och drift. Detta så att vår huvudstads unika botaniska trädgård i sin helhet kan bevaras och vidareutvecklas positivt (utan olämpliga och främmande inslag) till glädje för både dess kompetenta personal och dess många besökare. I Bergianska trädgården har Stockholm förutom ett naturskönt rekreationsområde som betyder mycket för sina många besökare ett unikt botaniskt och hortikulturellt arv och en utomordentligt kunnig och i alla avseenden kompetent och hängiven personal. Att förvalta detta är ett förtroende, att förvanska och förslösa detta är ett brott mot nutida och kommande generationer.

Styrelsen för Bergianska Trädgårdens Vänner/Mats Robertsson och Birgitta Lindencrona

Ny undergång till Bergianska trädgården klar 2023

Järnvägskorsningen med bommar vid nuvarande entré är mycket olycksdrabbad och diskussioner om en ny planskild korsning har pågått sedan 2005. Nu finns en lösning på en kombinerad bil- och gångtunnel under järnvägen framtagen och nyligen presenterad av SL/ Trafikförvaltningen.

En kylig februaridag 2021 samlades en nyfiken och engagerad skara bestående av representanter för olika intresseföreningar, Förbundet för Ekoparken, Haga-Brunnsvikens vänner, Kommittén för Gustavianska parken och Bergianska Trädgårdens Vänner, i vår trädgård. Vi fick en detaljerad redovisning av det senaste förslaget till en planskild korsning av projektansvarig från SL och ansvarig landskapsarkitekt. Den nya tunneln kommer mynna ut strax söder om nuvarande entré, direkt mot nuvarande parkeringsplats. Lösningen som presenterades innebär att fotgängarna och cyklisterna kommer att ledas ned i samma tunnel som biltrafiken.

Det ska tilläggas att stor energi har lagts ned på att anpassa bygget och åstadkomma så lite ingrepp som möjligt på omgivande natur, med träd och hus och stor möda har lagts på materialval.

Bilden visar hur planerad tunnel under Roslagbanan mynnar ut intill nuvarande parkeringsplats.

Intresseföreningarna som deltog har från början förespråkat en separat tunnel för fotgängare och cyklister. Nu kommer oskyddade trafikanter dock behöva samsas med bilister om samma tunnel.

Första spadtaget förväntas tas i januari 2022. Under juli 2022 kommer Roslagsbanan vara avstängd i fyra veckor för arbete med tunneln och 2023 planeras undergången stå klar.

Nu inväntar vi första spadtaget.

För ytterligare information hänvisas läsare till hemsidorna för www.ekoparken.org och www.haga-brunnsviken.org.

/Sirkku Larsson

Byggplaner i Bergianska trädgården stoppade

Fredagen den 19 mars skrev Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) på sin hemsida:
”Några lägenheter för studenter eller gästforskare blir det inte på den platsen, säger Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.” (https://www.kva.se/sv/nyheter/inga-studentbostader-i-omradet-vid-bergianska).

SvT:s lokalnyheter visade samma dag ett inslag om stoppade byggplaner med en intervju av Dennis Wedin som är Svenska Bostäders ordförande samt Bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholm.  Han sa: ”nu skrotar vi det här” och ”värt att stoppa planerna nu”. Dennis Wedin tyckte dock att planerna var ”hedervärda”.
Styrelseledamoten i Bergianska Trädgårdens Vänner Mats Robertsson kommenterade beslutet: ”Det är glädjande att Svenska Bostäder och Vetenskapsakademien stoppar byggplanerna men samtidigt är det skrämmande att en så dålig och okänslig idé överhuvudtaget drivits”. (https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/inga-studentbostader-vid-bergianska-planerna-stoppas).

Vi tackar alla de över 12 200 som med sina namnunderskrifter protesterade mot byggplanerna,  ett kraftfullt stöd som bör ha medverkat till att de ansvariga nu dragit tillbaka byggplanerna.

Bergianska trädgården och dess framtida drift och skötsel är dessvärre osäker. KVA har

  • med förslaget om byggplaner visat att man vill ”göra pengar” av sin andel i Bergianska trädgården,
  • sagt upp samarbetsavtalet med Stockholms Universitet som man hittills delat driftsansvar med.
Foto: Kerstin Bergh

Det är angeläget att få fram ett stabilt ägande och ett uthålligt driftsansvar för Bergianska trädgården i samklang med bröderna Bergius testamente. Initiativ inom detta område skulle föreningen gärna se, exempelvis från Staten, Region Stockholm och/eller Stockholms stad. Göteborgs botaniska trädgårds omfattande regionala stöd är ett förebildligt exempel som tydligt visar vad ett uthålligt lokalt engagemang kan åstadkomma.

/Styrelsen för Bergianska Trädgårdens Vänner

Byggplaner – senaste nytt 10 mars

Foto: Kerstin Bergh

Planavdelningen vid Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har nu gjort en förhandsbedömning av ansökan om planändring för fastigheten Norra Djurgården 1:21 i Bergianska trädgården för att kunna bygga studentbostäder.   Förslaget och ansökan har nu lyckligtvis  fått ett NEJ  i första instansen men kan överklagas till den 24 mars.  Läs mer …

Vi har nu avslutat vår namninsamling mot byggplanerna i Bergianska som har  samlat  11993  underskrifter.

Byggplaner – ett steg på väg

Foto: Kerstin Bergh

Planavdelningen vid Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har nu gjort en förhandsbedömning av ansökan om planändring för fastigheten Norra Djurgården 1:21 i Bergianska trädgården för att kunna bygga studentbostäder.  Förslaget och ansökan har nu lyckligtvis av Stadsbyggnads-kontorets tjänstemän fått ett NEJ i enlighet med Plan och Bygglagen (PBL) 5 kap 2-5§, citat: ”Ert förslag, att uppföra student- och forskarbostäder, överensstämmer enligt stadsbyggnads-kontorets bedömning inte med lagskyddet för den Kungliga nationalstadsparken. Förslaget bedöms inte vara lämpligt med hänsyn till de natur- och kulturvärden platsen äger.

Dessutom anför Stadsbyggnadskontoret att området ligger utanför Vetenskapsstaden där  uppförande av studentbostäder kan prioriteras och istället ligger inom vad som i översiktsplanen kallas Haga-Brunnsvikens parklandskap och naturmiljö. Etablering av bostäder där riskerar att skada riksintresset Nationalstadsparken.

Beslutet kan överklagas av Svenska Bostäder till politikerna i Stadsbyggnadsnämnden fram t.o.m. 24 mars 2021. Vi fortsätter därför vår namninsamling .

Det massiva stöd som namninsamlingen har rönt (hittills 11993 underskrifter) visar på ett imponerande brett engagemang för denna Stockholms botaniska trädgård, av kunniga botanister och trädgårdsmästare omsorgsfullt vårdade oas. De byggplaner som namninsamlingen gäller är tyvärr inte det enda hotet mot Bergianska trädgårdens framtid. Kungl. Vetenskapsakademien har nyligen (2020-10-27) sagt upp samarbetsavtalet med Stockholms Universitet, vilket innebär en rad komplikationer som vi noggrant kommer att följa och rapportera om. Bergianska trädgården kommer under lång tid att behöva allt stöd den kan få.

/Styrelsen för Bergianska Trädgårdens Vänner

Byggplaner – senaste nytt 4 mars

Vy mot institutionsbyggnad och handelsträdgården.
Foto: Mats Robertsson

Sedan18 februari när vår namninsamling (som är nu avslutat) mot byggplanerna i Bergianska trädgården startades har gensvaret varit enastående, med  11993 namnunderskrifter samt många ofta mycket upprörda och välformulerade kommentarer.

Vi fortsätter i vårt arbete att få stopp på byggplanerna så tidigt som möjligt, d v s att med fakta, argument och opinion försöka övertyga Vetenskapsakademien att agera klokt och inte åsidosätta syftet med Bergius testamente och donation.

Läs mer om det som har gjorts hittills.

/Styrelsen för Bergianska Trädgårdens Vänner

Byggplaner – mars nytt

Sedan18 februari när vår namninsamling startades har gensvaret varit enastående, med  11993 namnunderskrifter samt många mycket upprörda och välformulerade kommentarer. Ladda gärna ner och sprid vår NAMNINSAMLING.

Du kan nu ladda ner det protestbrev STOPPA BYGGPLANERNA som skickats till Kungliga Vetenskapsakademien och Svenska Bostäder med uppmaning till dem att stoppa planerna omedelbart. Brevkopior har gått till berörda myndigheter inklusive Riksmarskalksämbetet. Individadresserade digitala brevkopior har också skickats till alla stadsbyggnadsnämndens ledamöter samt Stockholms borgarråd.

Den välbesökta Bergianska trädgården – vy mot institutionsbyggnad och handelsträdgården. Om byggplanerna verkställs kommer en mur av 3-vånings hyreshus bakom granhäcken eliminera långa siktlinjer och den låga horisonten.
Foto: Mats Robertsson

Vi fortsätter i vårt arbete att få stopp på byggplanerna så tidigt som möjligt, d v s att med fakta, argument och opinion försöka övertyga Kungliga Vetenskapsakademien att agera klokt och inte åsidosätta syftet med Bergius testamente och donation. Istället önskar vi att Vetenskapsakademien skall dra tillbaka sin fullmakt och sitt erbjudande till Svenska bostäder att bygga i Bergianska.

Om detta inte sker är det viktigt att den ändring av detaljplanen som kan möjliggöra bostadsexploatering i Bergianska trädgården får ett nej i de legala beslutsprocesserna som följer. Vi hoppas att Stockholms stad och de berörda myndigheterna tar vederbörlig hänsyn till allmänintresset för Bergianska trädgården inklusive de speciella förhållanden och lagtexter som gäller för Nationalstadsparken.

Bergianska vännerna tycker att Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholms Universitet, Staten, Region Stockholm och Stockholms stad m fl bör kunna komma överens om en långsiktig finansiering och drift av den Bergianska botaniska trädgården. Det är viktigt att hitta en lösning så att Vetenskapsakademien inte föredrar eller känner sig nödsakad att sälja ut delar av sin mark för massiv bostadsexploatering för sina idag omprioriterade syften.

Vi har tisdagen 2021-03-02 informerat ett stort antal olika media via vår PRESSRELEASE.

/Mats Robertsson  för BTV styrelsen

Bergianska trädgården hotad – stoppa byggplanerna

Planer finns på att bygga drygt 200 lägenheter i 3-våningshus vid infarten till Bergianska trädgården (vita hus på bilden nedan).

Kungliga Vetenskapsakademien som idag äger delar av marken i Bergianska trädgården vill sälja mark och har gett Stockholms stads fastighetsbolag Svenska Bostäder i uppgift att ansöka om planändring för att där uppföra fler än 200 bostäder.

Om detta sker innebär det:

  • ett stort ingrepp i Nationalstadsparken vilket inte är förenligt med bestämmelser för Nationalstadsparken, där ny bebyggelse strikt begränsas (4 kap Miljöbalken)
  • överhängande risk att den botaniska prägeln och det 300-åriga kulturarvet förloras och att Bergianska botaniska trädgården blir en vanlig bostadsanknuten park med hårt slitage
  • att tillgängligheten till den botaniska trädgården avsevärt försvåras för allmänheten när parkeringen försvinner helt 
  • att den nya entrén blir via bostadsområdet – dagens öppna vy och fria siktlinjer försvinner
  • handelsträdgården i anslutning till trädgården försvinner – besökare kan inte längre handla växter, ett centralt krav i Bergius´ testamente uppfylls inte

Vår namninsamling har samlat totalt 12 192 namnunderskrifter (11992 digitalt, 199 på papper).

Vi tackar all vänner som deltagit och bidragit till att förslaget har stoppats (den 19/3). Se mer …

Genom att skriva på ger du  ditt stöd till ALLMÄNINTRESSET att bevara och utveckla Bergianska trädgårdens fantastiska miljö, upplevelsevärden och biologiska mångfald, med Stockholms universitet som huvudman, för rekreation, folkbildning och nytta för invånarna i Stockholm och hela Sverige, för forskning inom botanik och hortikultur (trädgårdskonst) samt för främjandet av turistnäringen.

Agera mot SÄRINTRESSET att förbättra Kungliga Vetenskapsakademiens ekonomi med olämpligt placerade bostäder som också skiljer av trädgården/Brunnsviken från resten av Nationalstadsparken.

Du kan ladda ner ovanstående upprop i PDF format och vi uppmanar våra medlemmar att sprida det via  allmänna anslagstavlor, i portuppgångar, i gemensamma tvättstugor, i fikarum etc.

/Styrelsen för Bergianska Trädgårdens Vänner, februari 2021

    Foto: Kerstin Bergh

Fina träd på parkeringen. Foto: Kerstin Bergh